Na osnovu search trendova Google je utvrdio da su indexi pretrage dobri pokazatelji aktivnosti gripa. Google Trend za grip koristi standardnu Google pretragu i u realnom vremenu sakupljaJu podatke za procenu trenutne aktivnost gripa u svijetu.

Za epidemiologe, ovo Je uzbudljiv razvoJ, Jer rano otkrivanje izbijanja bolesti može da smanji broJ pogođenih ljudi. Ako nova vrsta virusa influence nastaJe pod određenim uslovima, može lako doći do pandemiJe sa potenciJalom da prouzrokuJe milione mrtvih (kao što se dogodilo, na primer, u 1918).

Trenutno se u bazi nalazi 20-ak zemalja što ne znači da će se ta baza proširiti. Trenutno niti jedna zemlja iz regiona nije u toj bazi osim Bugarske i Mađarske koja trenutno ima i najveću aktivnost.